• (098) 710 21 12
  • (050) 710 21 12
  • (093) 170 03 40
Публічний договір
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЕЙБІ УКРАЇНА»

Затверджую:


Генеральний директор - Хван А.В.ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГТовариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙБІ УКРАЇНА», надалі за текстом «Оператор», в особі генерального директора Хван А.В., що діє на підставі Статуту, є резидентом України та має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, включений до реєстру Операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗІ за рішенням № 422 від 27.10.2006 року, та має ліцензію НКРЗІ № АВ 364950 від 07.07.2008 року керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 р., ст. 205, 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, та вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗ від 26.03.2009р. № 1420 публікує цей Договір про надання телекомунікаційних послуг (далі по тексту «Договір»), що є публічним договором – офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб.

1. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

«Публічна оферта» – пропозиція Оператора, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі ст. 641 ЦК України, укласти з ним договір про надання телекомунікаційних послуг, на визначених умовах, що містяться в публічній оферті.
«Договір» – правочин про надання та отримання телекомунікаційних послуг, укладений між< Оператором та Абонентом на умовах Приєднання (ст. 634 ЦК України) в момент акцепту Абонентом умов (далі – Договір), за яким Оператор зобов’язується на замовлення Абонента надавати послуги, а Абонент – їх оплачувати. Його копія постійно знаходиться на сервері Оператора airbites.net.ua, та у особистому кабінеті Абонента. Сторони згодні, що будь-які письмові версії Договору та Додатків є актуальними тільки до подальшої зміни їх умов.
«Абонент» – споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.
«Акцепт» – повна і безумовна згода Абонента на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.
«Абонентна плата» – платіж, який встановлює Оператор для Абонентів на постійній основі за отримання телекомунікаційних послуг, незалежно від факту отримання послуг;
«Кінцеве обладнання» – обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп’ютер, модем, телеприймач, тощо);
«Підключення (відключення)» – з’єднання (від’єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі;
«Пункт закінчення телекомунікаційної мережі» – місце стику (з’єднання) телекомунікаційної мережі та кінцевого обладнання;
«Телекомунікаційна мережа (мережа)» – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;
«Телекомунікаційна послуга (послуга)» – продукт діяльності Оператора, спрямований на задоволення потреб Абонентів у сфері телекомунікацій;
«Інтернет» - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами. Ця інформаційна система є сукупністю об'єднань приватних і громадських комп'ютерних мереж, які взаємодіють через шлюзи і комутаційні вузли.
«Перерва послуг» - означає перебій або переривання в послугах тривалістю як мінімум три години, що виникають унаслідок відмови або фізичного пошкодження устаткування і/або програмного забезпечення, що використовується і знаходиться під прямим управлінням і контролем Оператора.
«Особистий кабінет» - спеціальна інформаційна сторінка, особиста для кожного Абонента, що підключений та користується телекомунікаційними послугами, яка містить статистичну і особисту інформацію Абонента.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1 Оператор надає Абоненту Послуги цілодобового доступу до мережі Інтернет, надалі за текстом - «Послуги». Повний перелік Послуг, надання яких можливо в рамках цього договору, їх характеристика та вартість визначені в особистому кабінеті та/або на сайті Оператора https://airbites.net.ua
2.2 Абонент користується Послугами та оплачує їх відповідно до умов, зазначених у цьому Договорі.
2.3. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Абонента та Оператора. Перед початком отримання телекомунікаційних послуг кожний Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися послугами.
2.4. Договір про надання телекомунікаційних послуг укладається шляхом надання згоди Абонентом на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.
2.5. Безумовний акцепт умов Договору відповідно до ст.ст. 205, 642 ЦК України полягає в здійсненні Абонентом наступних конклюдентних дій, направлених на отримання послуг: проходження відповідної реєстрації/перереєстрації у Оператора та/або сплати за Послуги, в такому випадку Абонент вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами цього Договору

3. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ
3.1 Для фізичних осіб, які до моменту публікації цього Договору не користувалися Послугами Оператора, свідченням повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов цього Договору є здійснення фізичною особою процедури реєстрації та сплати за Послуги. Одержати необхідну консультацію чи надати заявку на реєстрацію/перереєстрацію можна за телефоном: (057) 703-49-72, та на сайті https://airbites.net.ua, в уповноважених представників Оператора.
З моменту здійснення процедури реєстрації фізична особа автоматично приймає умови цього Договору, і Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання Договору в цьому випадку є дата реєстрації/перереєстрації.
3.2 Для фізичних осіб, які до моменту публікації цього Договору користувалися Послугами Оператора, свідченням повного та беззастережного акцепту (прийняття) умов цього Договору є подальше використання та оплата Послуг Оператора. З моменту оплати Послуг Оператору фізична особа автоматично приймає умови цього Договору, і цей Договір вважається укладеним без його підписання у кожному окремому випадку. Датою укладання Договору у цьому випадку є дата оплати Послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.
3.3 Фізична особа, що здійснила акцепт (прийняття) умов цього Договору, іменується далі в тексті Договору «Абонент».
3.4 Оператор на письмову вимогу Абонента надає йому завірену печаткою письмову форму Договору, протягом десяти календарних днів.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1 Оператор зобов'язується:
4.1.1 Якісно надавати Абоненту оплачені ним Послуги відповідно до умов цього Договору з урахуванням вимог чинного законодавства України та дотримуватися норм чинного законодавства України, що стосуються інформації, її передачі та захисту.
4.1.2 Вести Особовий рахунок Абонента з відображенням на ньому інформації, що стосується виконання умов цього Договору (перелік і вартість наданих Абоненту Послуг, підсумковий баланс взаємних розрахунків за цим Договором, мережеві реквізити Абонента та ін.). Надавати Абоненту можливість знайомитись зі станом свого Особового рахунку в Особистому кабінеті та забезпечувати правильність застосування тарифів.
4.1.3 Надавати Абоненту Послуги безперервно, крім часу усунення аварійних ситуацій, відмови роботи обладнання, проведення планових профілактичних робіт, а також обставин непереборної сили, які спричинили неможливість надання Послуг (розділ 8 цього Договору), у т.ч. актів, рішень державних органів.
4.1.4 Своєчасно зараховувати грошові кошти, внесені на Особовий рахунок.
4.1.5 Надавати консультації Абоненту з усіх питань, що стосуються надання Послуг.
4.1.6 Не розголошувати відомості про Абонента, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.
4.1.7 Усувати несправності, що перешкоджають користуванню Послугами, у строки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
4.1.8. Інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (за письмовим запитом Абонента).
4.1.9. Попереджати Абонента про можливе скорочення переліку телекомунікаційних послуг чи відключення їх кінцевого обладнання у випадках і у порядку, передбачених Договором;
4.1.10 Оператор не гарантує можливість з'єднання між Абонентом та обладнанням Оператора на швидкості, параметри якої вказані в Додатках до Договору, у випадках, що викликані причинами, що не залежать від Оператора, в т.ч. якістю обладнання Абонента та/або третіх осіб, якістю мереж та/або їх частин, які не є власністю Оператора. Параметри надання послуг відповідають Наказу від 28.12.2012 № 803 «Про затвердження Показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів».
4.2 Абонент зобов'язується:
4.2.1 Виконувати вимоги цього Договору та Додатків до нього.
4.2.2 Після реєстрації та отримання аутентифікаційних даних зареєструватись в Особистому кабінеті та сплатити вартість підключення та повну абонентську плату за перший місяць протягом семи календарних днів починаючи з дати підключення.
4.2.3 Надати згоду Оператору на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
4.2.4 Користуватися наданими Оператором Послугами в суворій відповідності з умовами цього Договору.
4.2.5 Вчасно знайомитись зі станом свого Особового рахунку та з інформацією, що публікується для Абонентів у будь-якому зручному джерелі: на сайті Оператора https://airbites.net.ua, у Представників Оператора. Абонент не має право пред’являти Оператору претензії у випадку несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що публікується для нього.
4.2.6 Вчасно, шляхом внесення авансових платежів, сплачувати необхідні для Абонента Послуги відповідно до умов цього Договору.
4.2.7 Якщо Абонент не замовив тимчасове припинення Послуг до першого числа місяця, а також не сплатив за Послуги, йому необхідно оплатити місячну вартість обслуговування лінії.
4.2.8 Не підключати без погодження з Оператором додаткові пристрої до Мережі Оператора.
4.2.9 Приймати усі необхідні міри, спрямовані на забезпечення цілісності й збереженню абонентської ділянки Мережі (ділянка Мережі, що йде від Абонента до розподільчої коробки, порту).
4.2.10 Не виконувати своїми силами та не допускати сторонніх осіб до виконання робіт з ремонту абонентської ділянки Мережі.
4.2.11 Повідомляти про ушкодження в Мережі Оператора за телефоном: (057) 703-49-79.
4.2.12 При здійсненні будь-яких дій, пов'язаних з виконанням умов цього Договору, у тому числі при оплаті Послуг, обов'язково вказувати персональний логін та/або номер особового рахунку.
4.2.13 Абонент зобов'язаний здійснити оплату усіх Послуг, наданих Оператором за цим Договором, до дати припинення дії цього Договору.
4.2.14 У разі необхідності (на вимогу представника Оператора), у день надання доступу до Послуг підписати документи, що підтверджують надання Послуг. При цьому будь-яка особа, що надала представникам Оператора доступ у приміщення до місця розміщення Устаткування Абонента й підписала необхідні документи, вважається уповноваженим на це Абонентом при відсутності спеціальної письмової довіреності.
4.2.15 Забезпечувати доступ фахівців Оператора у приміщення до місця розміщення Устаткування Абонента і Оператора для проведення робіт з підключення до Послуг, а також у разі проведення планових або ремонтних робіт.
4.2.16 Надавати спеціалісту Оператора інформацію про місця кріплення коробів або прокладки кабелю. При цьому Оператор не несе відповідальності перед Абонентом та третіми особами у разі порушення функціонування систем життєдіяльності та комунікацій в приміщенні Абонента (попадання у труби, електропровід і тому подібне).
4.2.17 У разі зміни своєї MAC-адреси повідомити про це Оператору з метою реєстрації нових змін.
4.2.18 Негайно сповіщати Оператору про усі випадки перерв зв'язку.
4.2.19 Забезпечувати збереження Обладнання Оператора, встановленого в Абонента.
4.2.20 Не змінювати налаштування Мереж (IP-адреса, MAC-адреса та інше).
4.2.21 Нести відповідальність за зміст інформації, що передана Абонентом через мережу Інтернет.
4.2.22 Не використовувати ненормативну лексику у мережі. Не поширювати за допомогою Послуг Оператора інформацію, яка прямо або побічно суперечить загальноприйнятим або регламентованим правилам спілкування і суспільним моральним нормам поведінки.
4.2.23. Не використовувати Послуги Оператора з метою несанкціонованого доступу до комп'ютерів користувачів Мережі Інтернет, а також до комп'ютерів і обладнання Оператора.
4.2.24 Дотримуватися додаткових правил поведінки у Мережі, що описані на сайті https://airbites.net.ua.
4.2.25 Повідомляти у місячний строк Оператора про зміну обов`язкових реквізитів, передбачених при реєстрації/перереєстрації
4.3. Оператор має право:
4.3.1 Змінити склад, порядок, умови та ціни надання Послуг з обов'язковим повідомленням Абонента шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п. 4.2.5. цього Договору (сайт Оператора, Представники Оператора та ін.), не менш ніж за 10 (десять) днів до впровадження таких змін. У випадку виникнення обставин, що не залежать від Оператора (виходу з ладу устаткування, відключення електроживлення, інших випадках), склад наданих Послуг може бути змінений без попереднього повідомлення Абонента. У цьому випадку Оператор зобов`язується поновити Послуги як можна швидше.
4.3.2 При проведенні робіт, пов'язаних з ремонтом і налаштуванням окремих вузлів Мережі, призупинити надання Послуг з обов'язковим повідомленням Абонента не менш чим за добу шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п. 4.2.5 цього Договору, а у випадку проведення ремонтно-відновлювальних робіт при аварійних ситуаціях - без попереднього повідомлення.
4.3.3. Припинити надання Послуг автоматично, якщо Абонент не сплатив за послуги.
4.3.4 Розірвати цей Договір у порядку, викладеному у Розділі 6 цього Договору.
4.3.5 При виникненні вірусної активності на комп'ютері Абонента - відключити Абонента від Мережі та підключити лише після проведення необхідних профілактичних заходів, тобто видалення вірусної інформації з комп'ютера (ів) Абонента самим Абонентом або Оператором.
4.3.6 Направляти на адресу Абонента електронні повідомлення, пов'язані з наданням Послуг за Договором, а також повідомлення рекламного або інформаційного характеру, що стосуються проведення Оператором різних акцій і заходів.
4.3.7. Непідключати та/або відключити підключене до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання споживача у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством;
4.4. Абонент має право:
4.4.1 Розірвати даний Договір у порядку, викладеному у Розділі 6 цього Договору.
4.4.2 На заміна тарифного плану (ТП), така заміна виконується, згідно з наступними умовами:
- Заміна ТП має відповідати «правилам заміни тарифного плану», які розміщенні на сторінці https://airbites.net.ua/constructor
- Заміна поточного ТП на ТП з такою ж або меншою ціною є платною і тарифікується згідно правил заміни тарифного плану, якщо інакше не передбачено умовами ТП на який здійснюється заміна.
- Заміна поточного ТП на ТП з більшою ціною є безкоштовною.
- Заміна акційних тарифних планів відбувається згідно з «правилами заміни тарифного плану», якщо інакше не передбачено умовами користування цими тарифними планами.
4.4.3 На повторне надання Послуги після оплати заборгованості та робіт з повторного підключення до Мережі .
4.4.4 Призупинити отримання Послуг загальним терміном не довше ніж на 6 календарних місяців протягом кожного року, письмово попередивши про це Оператора шляхом написання відповідної заяви не пізніше ніж останній робочий день поточного місяця. Призупинення Послуг буде здійснено з 1 числа наступного місяця. За період, на який послуга була призупинена, Оператор не стягує абонентської плати.
4.4.5 Переустановлювати самостійно програмне забезпечення для роботи з Мережею і переносити його на інші комп'ютери.
4.4.6 Абонент має право на перенесення точки підключення на іншу адресу за умови того, що нова адреса знаходиться у зоні покриття Мережі Оператора. У такому випадку Абонент здійснює оплату за перенесення точки підключення, розмір якої визначається відповідно до Тарифів.
4.4.7 Відмовитися від розсилки на свою адресу повідомлень, пов'язаних з наданням Послуг Оператором за цим Договором, а також повідомлення рекламного або інформаційного характеру, що стосуються проведення Оператором різних акцій і заходів, шляхом подання письмової заяви Оператору.
4.4.8. Абонент може оскаржити дії Оператора до Національної комісії з питання регулювання зв'язку України (м. Київ, вул. Хрещатик, 22, т. 38 044 278-97-93), ДІЗ та до Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів (м. Харків, вул. Сумська,45, т. 38 057 700-39-68) та згідно чинного Законодавства України. Порядок і терміни розгляду заяв та скарг Оператором відбувається згідно з Законами України «Про звернення громадян» та «Про захист прав споживачів».
4.4.9. Не погодитися зі зміною цін на Послуги згідно з п. 4.3.1. Договору, письмово повідомивши про це Оператора на протязі не більш ніж трьох робочих днів із дати отримання повідомлення від Оператора про такі зміни. У цьому випадку строк цього Договору припиняється із дня введення нових цін та тарифів на Послуги. Якщо на протязі десяти календарних днів Абонент не повідомив Оператора про свою незгоду з новими тарифами на надання Послуг за цим Договором, вважається що Абонент згодний із новими тарифами, і взаєморозрахунки за цим Договором проводяться на підставі нових тарифів.

5. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ
5.1 Повний перелік Послуг, надання яких можливо за цим Договором, та їх вартість визначені у особовому кабінеті Абонента та на сайті https://airbites.net.ua.
5.2 Оплата Послуг Оператора здійснюється Абонентом завчасно, методом авансових платежів,які повинні виплачуватись до першого числа місяця, за який планується оплата.
5.3 Дата фактичного надходження коштів від Абонента на особистий рахунок є моментом оплати та початку надання Послуг.
5.4 Особистий рахунок Абонента ведеться у національній валюті України - гривнях.
5.5 Інформація про здійснені Абонентом платежі, а також про вид, обсяг і вартість наданих Абонентові Послуг враховується на Особистому рахунку Абонента який знаходиться на сайті Оператора за адресою airbites.net.ua.
5.6 Абонент обов’язково сплачує вартість підключення.
5.7 Одержання Оператором платежу від Абонента відображається на його Особистому рахунку збільшенням балансу. Надання Послуги Абонентові відображається на його Особистому рахунку зменшенням балансу на вартість наданих Оператором Послуг.
5.8 Абонент зобов'язаний самостійно проводити авансові платежі за цим Договором таким чином, щоб баланс його Особистого рахунку залишався позитивним у будь-який момент дії цього Договору.
5.9 Оператор може відмовити Абоненту у наданні Послуги у випадку наявності в Абонента заборгованості перед Оператором.
5.10 Перелік та опис способів здійснення платежів Абонентом наведені на сайті Оператора https://airbites.net.ua.
5.11 Безготівкові платежі Абонента враховуються на Особистому рахунку тільки після отримання виписки з банку про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Оператора.

6. СТРОК ДІЇ, ЗМІНА Й РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
6.1 Договір укладається на невизначений термін, набуває чинності з моменту його укладання Замовником та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
6.2 Договір може бути розірваним у будь-який час за взаємною згодою Сторін.
6.3 Абонент має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір з попереднім письмовим повідомленням Оператора за 15 (п'ятнадцять) днів до моменту його розірвання, з зазначенням причин розірвання за умови відсутності заборгованості Абонента перед Оператором (баланс Особового рахунка Абонента — не є негативний).
6.4 Абонент зобов'язаний здійснити оплату усіх Послуг, наданих Оператором за цим Договором, до дати припинення дії цього Договору.
6.5 Оператор може змінювати умови цього Договору з попереднім повідомленням Абонента не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до впровадження змін шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п. 4.2.5 даного Договору, або іншим доступним для Оператора способом. Використання й оплата Абонентом Послуг після опублікованого строку набрання змінами чинності є незаперечним фактом прийняття Абонентом усіх внесених Оператором змін (акцепт змін). Датою прийняття усіх внесених Оператором змін у Договір є дата оплати Послуг, що була зроблена Абонентом після публікації Оператором змін у джерелах, зазначених у п. 4.2.5 цього Договору. Абонент може розірвати цей Договір у випадку незгоди прийняти запропоновані Оператором відповідно до п. 6.3 зміни до цього Договору, попередньо письмово повідомивши Оператора про це за 10 (десять) днів до бажаної дати розірвання цього Договору.
6.6 Оператор має право відмовитись від виконання зобов'язань за цим Договором, не відшкодовуючи при цьому збитки, які можуть виникнути у зв'язку з припиненням Договору, у випадках невиконання Абонентом умов цього Договору, використання Послуг для будь-яких незаконних цілей, а також отримання Послуги зв'язку незаконним способом. У цьому випадку Абонент зобов'язаний у тижневий строк з моменту розірвання цього Договору компенсувати заподіяні Оператору збитки, а також повністю погасити наявну заборгованість перед Оператором, здійснивши платежі на користь Оператора таким чином, щоб підсумковий баланс Особистого рахунку Абонента став позитивним.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно діючого законодавства України.
7.2 Оператор не несе відповідальності:
7.2.1 За зміст інформації, яка отримується, передається або зберігається Абонентом, а також за її якість, що була ним отримана.
7.2.2 За працездатність, доступ і якість роботи ресурсів локальної Мережі і Мережі Інтернет. Але Оператор повинен намагатися поліпшувати якість роботи таких ресурсів зі свого боку.
7.2.3 За будь-які пошкодження, які були спричинені Абонентові, внаслідок використання Мереж Інтернет, у тому числі втрату даних у результаті затримок, непостачання, помилкової адресації або переривання Послуг, викликаними помилками, халатністю або недоглядом Оператора.
7.2.4 За будь-який збиток Абонентові від несанкціонованого доступу до даних Абонента третіми особами на ділянках каналів зв'язку. Абонент самостійно встановлює зі свого боку захисні механізми і засоби для забезпечення безпеки власних даних від несанкціонованого доступу з локальної Мережі і Мережі Інтернет.
7.2.5 За будь-який збиток, нанесений Абонентові, у результаті дій нездоланної сили: затоплення, урагани, грози та інше.
7.2.6 За погіршення якості Послуг, перебої у роботі, що виникли внаслідок причин, що знаходяться поза межами контролю Оператора.
7.2.7 За помилки і несправності програмного забезпечення Абонента, які можуть виникнути під час його роботи і доступу до Мережі Інтернет.
7.2.8 Перед третіми особами, якщо їм буде спричинений збиток, пов'язаний з використанням Послуг Оператора, що надаються Абонентові, як те: комп'ютерне шахрайство (шпигунство, злом), несанкціонований доступ до матеріалів та інше.
7.2.9 Оператор не несе відповідальності за збитки, що були спричинені третім особам, при підключенні та наданні доступу до Мережі, якщо такі збитки були спричинені у зв’язку з тим, що представники Оператора не знали і не могли знати про можливості настання подій, що спричинили такі збитки, та/чи користувалися для виконання своїх зобов’язань за цим Договором інформацією, обладнанням тощо, які були надані представниками Абонента або Абонентом безпосередньо.
7.2.10 Представник та Оператор не несуть відповідальності перед Абонентом за шкоду, що була спричинена Абоненту третіми особами, за якість Послуги із доступу до Мережі Інтернет, якщо це залежить від третіх осіб та сторонніх організацій.
7.2.11 Невиконання Абонентом зобов'язань є підставою для розірвання Договору. Подібні дії не звільняють Абонента від сплати боргу.
7.3 Відповідальність Абонента:
7.3.1 Абонент несе відповідальність за усі дії, зроблені під час користування Послугами, а також за їх наслідки.
7.3.2 Абонент несе відповідальність за будь-які (у тому числі несанкціоновані) дії третіх осіб, що мали місце при використанні аутентифікаційних даних Абонента, а також за їх наслідки.
7.3.3 Абонент несе відповідальність за збереження Обладнання Оператора, встановленого у квартирі Абонента чи іншому приміщенні, а також встановленого на вимогу Абонента у рамках надання Послуг.
7.3.4 У разі припинення дії цього Договору або припинення надання Абоненту окремих Послуг, які тягнуть за собою припинення користування Обладнанням, що встановлюється у приміщенні Абонента у рамках наданих Послуг, Абонент зобов'язаний повернути встановлене в його квартирі Обладнання у справному стані у строк не пізніше 10 (десяти) днів з дати припинення дії цього договору або припинення надання відповідної Послуги.
7.3.5 У разі пошкодження Обладнання Оператора або не повернення Обладнання у передбачений пунктом термін, Абонент відшкодовує повну вартість даного Обладнання протягом 10 (десяти) днів після отримання відповідної вимоги Оператора або закінчення строку для повернення устаткування. Оператор у зазначеному випадку має право списати вартість Устаткування з Особового рахунку Абонента для компенсації збитків Оператора.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності у випадку настання обставин непереборної сили. Під непереборною силою маються на увазі надзвичайні або невідворотні зовнішні події, які неможливо передбачити та запобігти, а саме: війна або воєнні дії, стихійні природні нещастя (землетруси, повені, зсуви, цунамі), пожежі, катастрофи, аварії та інші події, які безпосередньо перешкоджають, унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань, або призводять до псування (втрати) майна, безпосередньо пов’язаного з виконанням цього Договору.
8.2. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо доведуть, що це порушення сталося внаслідок випадку (у тому числі викрадення, пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд тощо). Не вважається випадком: недодержання своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов’язання, відсутність у боржника необхідних коштів.
8.3. Сторони домовилися: обставинами форс–мажору за цим Договором додатково визнаються також наступні події: набуття чинності актами органів державної влади, що безпосередньо впливають на виконання своїх обов’язків Сторонами.
8.4. Сторона, що потрапила під вплив форс–мажорних обставин, зазначених у пунктах 8.1–8.3 цього Договору, і як наслідок не виконує зобов’язання згідно із цим Договором, повинна терміново (не пізніше 5 (п’яти) календарних днів із моменту настання таких обставин) повідомити про це іншу Сторону шляхом надсилання рекомендованого листа й надавши відповідні докази. Несвоєчасне повідомлення про форс–мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права на звільнення від виконання договірних зобов’язань.

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
9.1 Прийняттям цього Договору Абонент надає дозвіл на використання приміщень загального користування, опірних конструкцій будинку, механічного, електричного та іншого обладнання за межами або всередині квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку.
9.2 У випадку виникнення не врегульованих претензій між Сторонами, кожна з них може захищати свої порушені права у порядку, встановленому положеннями діючого законодавства України.
9.3 Оператор надає Послуги та виконує інші обов'язки за цим Договором особисто або із залученням третіх осіб.
9.4 Дії, пов'язані з реєстрацією/перереєстрацією Абонента, прийомом платежів від Абонента, консультаційно-довідковим обслуговуванням, наданням доступу до Особового рахунку, здійснюються безпосередньо Оператором або уповноваженими Представниками або Партнерами, що діють від імені Оператора на підставі відповідного Договору з Оператором.
9.5 Умови цього Договору дійсні для всіх Абонентів. Зміна умов Договору відносно окремого Абонента (додаткова відповідальність Оператора за якість Послуг, додаткові Послуги для Абонента та ін.) повинні бути оформлені письмово у вигляді окремих договорів або додаткових угод до даного Договору.
9.6. З метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р. Абонент надає свою згоду на обробку Оператором його персональних даних. 9.6.1. Оператор зобов'язується обробляти персональні дані Абонента в суворій відповідності до вимог чинного законодавства України про захист персональних даних. Права Абонента по відношенню до його персональних даних визначені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
9.6.2. Абонент погоджується з тим, що Оператор має право використовувати та обробляти його персональні дані відповідно до вимог чинного законодавства України та в рамках надаваних послуг за цим Договором.
9.6.3. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснений шляхом направлення Абонентом відповідного розпорядження в простій письмовій формі за адресою оператора. При цьому Абонент згодний з тим, що таке відкликання може спричинити відмову з боку Оператора в наданні Послуг, в результаті неможливості їх виконання без зазначених даних.
9.6.4. Абонент погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані державним органам у випадках передбачених чинним законодавством України.
9.7 Невиконання Оператором будь-якого пункту цього Договору не означає відмови від виконання цього пункту у подальшому.
9.8 Абонент особисто використовує Послуги, надані Оператором. Передача або надання Абонентом цих Послуг третім особам допускається винятково на підставі окремих письмових угод між Абонентом та Оператором, що є невід’ємними частинами цього Договору.
9.9 Даний Договір є безстроковим і може бути розірваний із ініціативи кожної зі Сторін відповідно до Розділу 6 даного Договору.
9.10 Суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з виконання цього Договору вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їхнього врегулювання Сторони звертаються до суду відповідно до діючого законодавства України.
9.11 Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів Сторін, зміни їх установчих документів, включаючи, але не обмежуючись, зміною власника, організаційно-правової форми та інше. У випадку зміни реквізитів Сторони зобов'язані у місячний строк повідомити про це один одного.


10. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

ТОВ «ЕЙБІ УКРАЇНА»
79066, м. Львів, вул.. Сихівська, 2/39
Код ЄДРПОУ 34306833
Р/р 26003004310825
в ПАТ «ОТП БАНК» м. Київ
МФО 300528
Тел. (057) 703-49-72
Генеральний директор: Хван Альберт В’ячеславович
В даний момент договір доступний лише для ознайомлення і Ви не зможете прийняти чи відмовитись від його умов.
Відповідні дії доступні лише у випадку, коли система сама проінформує Вас про це.