• (098) 710 21 12
  • (050) 710 21 12
  • (093) 170 03 40
Публічний договір
Львів, 29 грудня 2016 року
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЕЙБІ УКРАЇНА»


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ


Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙБІ УКРАЇНА», надалі за текстом «Оператор», в особі Генерального директора Хван А.В., що діє на підставі Статуту, є резидентом України та має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, включений до реєстру Операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗІ за рішенням № 422 від 27.10.2006 року, та має ліцензії НКРЗІ АЕ №183874 від 12.03.2013 року, АГ №506625 від 28.12.2010 року; АЕ №286467 від 26.06.2014 року; АЕ №286493 від 10.07.2014 року керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 р., ст. 205, 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, та основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗІ від 29.11.2012р. №624 публікує цей Договір про надання телекомунікаційних послуг (далі по тексту «Договір»), що є публічним договором – офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб.

ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

«Публічна оферта» – пропозиція Оператора, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі ст. 641 ЦК України, укласти з ним договір про надання телекомунікаційних послуг, на визначених умовах, що містяться в публічній оферті.
«Договір» – правочин про надання та отримання телекомунікаційних послуг, укладений між Оператором та Абонентом на умовах Приєднання (ст. 634 ЦК України) в момент акцепту Абонентом умов, за яким Оператор зобов’язується на замовлення Абонента надавати телекомунікаційні послуги, а Абонент – їх оплачувати. Його копія постійно знаходиться на веб-сайті Оператора airbites.net.ua, та у Особистому кабінеті Абонента. Сторони згодні, що будь-які письмові версії Договору є актуальними тільки до подальшої зміни їх умов.
«Абонент» – фізична особа, споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.
«Акцепт» – повна і безумовна згода Абонента на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.
«Абонентська плата» – платіж, який встановлює Оператор для Абонентів на постійній основі за отримання телекомунікаційних послуг, незалежно від факту отримання послуг;
«Кінцеве обладнання» – обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп’ютер, модем, телевізор, тощо);
«Підключення (відключення)» – з’єднання (від’єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі;
«Пункт закінчення телекомунікаційної мережі» – місце стику (з’єднання) телекомунікаційної мережі та кінцевого обладнання;
«Телекомунікаційна мережа (мережа)» – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;
«Телекомунікаційна послуга (послуги)», «Послуга» – продукт діяльності Оператора, спрямований на задоволення потреб Абонентів у сфері телекомунікацій;
«Інтернет» - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами. Ця інформаційна система є сукупністю об'єднань приватних і громадських комп'ютерних мереж, які взаємодіють через шлюзи і комутаційні вузли.
«Перерва послуг» - означає перебій або переривання в послугах тривалістю як мінімум три години, що виникають унаслідок відмови або фізичного пошкодження устаткування і/або програмного забезпечення, що використовується і знаходиться під прямим управлінням і контролем Оператора.
«Особистий кабінет» - спеціальна інформаційна сторінка, особиста для кожного Абонента, що підключений та користується телекомунікаційними послугами, яка містить статистичну і особисту інформацію Абонента.
«Особовий рахунок» — рахунок в автоматизованій системі розрахунків Оператора, на якому фіксуються платежі Абонента та суми грошових коштів, списані з платежів Абонента в якості оплати за Послуги. Особовий рахунок має унікальний номер.
«Баланс особового рахунку» — різниця між двома сумами грошових коштів в певний момент часу, в який визначається баланс Особового рахунку. Перша сума складається з грошових коштів, внесених на Особовий рахунок до моменту часу, в який визначається баланс особового рахунку; інша сума – складається із грошових коштів, списаних з Особового рахунку до моменту часу, в який визначається баланс Особового рахунку.
«Логін», «Пароль» – один з видів мережевих реквізитів, що надається Абоненту при реєстрації і однозначно ідентифікує його в Мережі.
«IP-адреса» – унікальний (статичний чи динамічний) ідентифікатор кінцевого обладнання Абонента, який надається Оператором та однозначно ідентифікує кінцеве обладнання Абонента в мережі.
«МАС-адреса» – унікальний ідентифікатор мережевого пристрою Абонента (мережева карта, інший пристрій).
«Тарифний план» — сукупність цінових умов, що встановлюють обсяг та вартість Послуг, правила їх застосування, способи розрахунків, особливості тарифікації, та інша інформація, яка затверджується Оператором самостійно та оприлюднюються на веб-сайті Оператора airbites.net.ua.
«Авторизаційні дані» - унікальний логін (login), пароль (password), унікальний номер Особового рахунку, присвоєні Абоненту Оператором, які використовуються для доступу в Особистий кабінет або до Телекомунікаційних послуг

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Оператор надає Абоненту Послуги цілодобового доступу до глобальної мережі Інтернет. Повний перелік Послуг, надання яких можливо в рамках цього договору, їх характеристика та вартість визначені в Особистому кабінеті та/або на веб-сайті Оператора airbites.net.ua
2.2 Абонент користується Послугами та оплачує їх відповідно до умов, зазначених у цьому Договорі.
2.3. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Абонента та Оператора. Перед початком отримання телекомунікаційних послуг кожний Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися послугами.
2.4. Договір про надання телекомунікаційних послуг укладається шляхом надання згоди Абонентом на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.
2.5. Безумовний акцепт умов Договору відповідно до ст.ст. 205, 642 ЦК України полягає в здійсненні Абонентом конклюдентних дій, визначених п.п. 3.1., 3.2 Договору, і в такому випадку Абонент вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами цього Договору

3. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

3.1 Для фізичних осіб, які до моменту публікації цього Договору не користувалися Послугами Оператора, свідченням повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов цього Договору є факт першого з’єднання Абонента з мережею Інтернет використовуючи Авторизаційні дані та/або внесення грошових коштів на поточний рахунок Оператора.
З моменту першого з’єднання Абонента з мережею Інтернет використовуючи Авторизаційні дані та/або внесення грошових коштів на поточний рахунок Оператора Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання Договору в цьому випадку є дата авторизації.
3.2 Для фізичних осіб, які до моменту публікації цього Договору користувалися Послугами Оператора, свідченням повного та беззастережного акцепту (прийняття) умов цього Договору є подальше використання та оплата Послуг Оператора. З моменту оплати Послуг Оператору фізична особа автоматично приймає умови цього Договору, і цей Договір вважається укладеним без його підписання у кожному окремому випадку. Датою укладання Договору у цьому випадку є дата оплати Послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.
3.3 Оператор на письмову вимогу Абонента надає йому завірену печаткою письмову форму Договору, протягом десяти календарних днів.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1 Оператор зобов'язується:
4.1.1 Підключити Абонента до Мережі на протязі 10 робочих днів з моменту ознайомлення з умовами Договору. Підключення здійснюється шляхом проведення абонентської лінії від технічного майданчика Мережі до кінцевого обладнання Абонента.
4.1.2 Якісно надавати Абоненту оплачені ним Послуги відповідно до умов цього Договору з урахуванням вимог чинного законодавства України, що стосуються інформації, її передачі та захисту.
4.1.3 Вести Особовий рахунок Абонента з відображенням на ньому інформації, що стосується виконання умов цього Договору (перелік і вартість наданих Абоненту Послуг, підсумковий баланс взаємних розрахунків за цим Договором, мережеві реквізити Абонента та ін.). Надавати Абоненту можливість знайомитись зі станом свого Особового рахунку в Особистому кабінеті та забезпечувати правильність застосування Тарифного плану.
4.1.4 Надавати Абоненту Послуги безперервно, крім часу усунення аварійних ситуацій, відмови роботи обладнання, проведення планових профілактичних робіт, а також обставин непереборної сили, які спричинили неможливість надання Послуг (розділ 8 цього Договору), у т.ч. актів, рішень державних органів.
4.1.5 Своєчасно зараховувати грошові кошти, внесені Абонентом на Особовий рахунок.
4.1.6 Надавати консультації Абоненту з усіх питань, що стосуються надання Послуг.
4.1.7 Не розголошувати відомості про Абонента, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.
4.1.8 Усувати несправності, що перешкоджають користуванню Послугами, у строки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
4.1.9 Інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі (за письмовим запитом Абонента).
4.1.10 Попереджати Абонента про можливе скорочення переліку телекомунікаційних послуг чи відключення кінцевого обладнання у випадках і у порядку, передбаченим цим Договором;
4.1.11 Оператор не гарантує можливість з'єднання між Абонентом та обладнанням Оператора на швидкості, параметри якої вказані в умовах Тарифного плану, у випадках, що викликані причинами, що не залежать від Оператора, в т.ч. якістю обладнання Абонента та/або третіх осіб, якістю мереж та/або їх частин, які не є власністю Оператора.
4.1.12 Оператор гарантує споживачу мінімальний рівень швидкості передавання та приймання даних, який вимірюються відповідно до ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT) для послуг доступу до Інтернету для фіксованого зв’язку не менше, ніж 56 кбіт/с, що відповідає показникам якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету, затверджених Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 28.12.2012 № 803.

4.2 Абонент зобов'язується:
4.2.1 Виконувати вимоги цього Договору та умови обраного Тарифного плану.
4.2.2 Після отримання Авторизаційних даних зареєструватись в Особистому кабінеті та сплатити вартість підключення та повну абонентську плату за перший (або інший місяць, що визначений обраним Абонентом Тарифним планом чи умовами акції) місяць протягом семи календарних днів починаючи з дати підключення.
4.2.3 Надати згоду Оператору на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
4.2.4 Користуватися наданими Оператором Послугами в суворій відповідності з умовами цього Договору та чинного законодавства України.
4.2.5 Вчасно знайомитись зі станом свого Особового рахунку та з інформацією, що публікується для Абонентів у будь-якому зручному джерелі: на веб-сайті Оператора airbites.net.ua, у Представників Оператора, тощо. Абонент не має право пред’являти Оператору претензії у випадку несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що публікується для нього.
4.2.6 Підтримувати позитивний балансу по своєму Особистому рахунку.
4.2.7 Не підключати без погодження з Оператором додаткові пристрої до Мережі Оператора.
4.2.8 Приймати усі необхідні міри, спрямовані на забезпечення цілісності й збереженню абонентської ділянки Мережі (ділянка Мережі, що йде від Абонента до розподільчої коробки, порту).
4.2.9 Не виконувати своїми силами та не допускати сторонніх осіб до виконання робіт з ремонту абонентської ділянки Мережі.
4.2.10 Повідомляти про ушкодження в Мережі Оператора за телефоном: Львів (032) 245-0-245; Івано-Франківськ (0342) 724949; Хмельницький (0382) 701010; Рівне (0362) 649191; Луцьк (0332) 772777.
4.2.11 При здійсненні будь-яких дій, пов'язаних з виконанням умов цього Договору, у тому числі при оплаті Послуг, обов’язково вказувати логін та/або номер Особового рахунку.
4.2.12 Абонент зобов’язаний здійснити оплату усіх Послуг, наданих Оператором за цим Договором, до дати припинення дії цього Договору.
4.2.13 У разі необхідності (на вимогу представника Оператора), у день надання доступу до Послуг підписати документи, що підтверджують надання Послуг. При цьому будь-яка особа, що надала представникам Оператора доступ у приміщення до місця розміщення кінцевого обладнання Абонента та підписала необхідні документи, вважається уповноваженою на це Абонентом при відсутності спеціальної письмової довіреності.
4.2.14 Забезпечувати доступ фахівців Оператора до місця розміщення кінцевого обладнання Абонента і Оператора для проведення робіт з підключення до Послуг, а також у разі проведення планових або ремонтних робіт.
4.2.15 Надавати спеціалісту Оператора інформацію про місця кріплення коробів або прокладки кабелю. При цьому Оператор не несе відповідальності перед Абонентом та третіми особами у разі порушення функціонування систем життєдіяльності та комунікацій в приміщенні Абонента (попадання у труби, електропровід, тощо).
4.2.16 Негайно сповіщати Оператору про усі випадки перерв зв'язку.
4.2.17 Забезпечувати збереження Обладнання Оператора, встановленого в Абонента.
4.2.18 Не змінювати налаштування Мереж (IP-адреса, MAC-адреса та інше).
4.2.19 Нести відповідальність за зміст інформації, що передана Абонентом через мережу Інтернет.
4.2.20 Не поширювати за допомогою Послуг Оператора інформацію, яка прямо або побічно суперечить загальноприйнятим або регламентованим правилам спілкування і суспільним моральним нормам поведінки.
4.2.21 Не використовувати Послуги Оператора з метою несанкціонованого доступу до комп’ютерів користувачів Мережі Інтернет, а також до комп’ютерів і обладнання Оператора.
4.2.22. Дотримуватися додаткових правил поведінки у Мережі, що описані на веб-сайті airbites.net.ua.
4.2.23 Повідомляти у місячний строк Оператора про зміну обов`язкових реквізитів

4.3. Оператор має право:
4.3.1 Змінити склад, порядок, умови та ціни надання Послуг з обов’язковим повідомленням Абонента шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п. 4.2.5. цього Договору (веб-сайті Оператора airbites.net.ua, Представники Оператора та ін.), не менш ніж за 10 (десять) днів до впровадження таких змін. У випадку виникнення обставин, що не залежать від Оператора (виходу з ладу устаткування, відключення електроживлення, інших випадках), склад наданих Послуг може бути змінений без попереднього повідомлення Абонента.
4.3.2 При проведенні робіт, пов'язаних з ремонтом і налаштуванням окремих вузлів Мережі, призупинити надання Послуг з обов'язковим повідомленням Абонента не менше ніж за добу шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п. 4.2.5 цього Договору, а у випадку проведення ремонтно-відновлювальних робіт при аварійних ситуаціях - без попереднього повідомлення.
4.3.3. Припинити надання Послуг автоматично, якщо Абонент не сплатив за Послуги.
4.3.4 Розірвати цей Договір у порядку, викладеному у Розділі 6 цього Договору.
4.3.5 При виникненні вірусної активності на комп'ютері Абонента - відключити Абонента від Мережі та підключити лише після проведення необхідних профілактичних заходів, тобто видалення вірусної інформації з комп'ютера (ів) Абонента самим Абонентом або Оператором.
4.3.6 Направляти на поштову або електронну адресу Абонента повідомлення, пов'язані з наданням Послуг за Договором, а також повідомлення рекламного або інформаційного характеру, що стосуються проведення Оператором різних акцій і заходів.
4.3.7. Непідключати та/або відключити підключене до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством;
4.4. Абонент має право:
4.4.1 Своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості.
4.4.2 Розірвати цей Договір у порядку, викладеному у Розділі 6 цього Договору.
4.4.3 Отримувати консультації від служби технічної підтримки Оператора стосовно надання Послуг.
4.4.4 Отримувати інформацію від Оператора про:
- надані йому Послуги;
- зміну Тарифного плану на Послугу;
- заміну мережевих ідентифікаторів, що надаються Абоненту;
- перерви у роботі телекомунікаційних мереж під час проведення планових ремонтних, профілактичних чи інших робіт;
- аварії не телекомунікаційних мережах та орієнтовні строки відновлення Послуг;
- скорочення переліку або припинення надання Послуг відповідно до законодавства та умов цього Договору;
- припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства;
- вимоги щодо використання кінцевого обладнання;
- умови отримання або припинення надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, стихійного лиха;
- зміну умов надання Послуг;
- іншу інформацію відповідно до законодавства та умов Договору.
4.4.5 На заміну Тарифного плану (ТП). Така заміна виконується, згідно з наступними умовами:
- заміна поточного ТП на ТП з меншою ціною є платною і тарифікується згідно правил заміни ТП, якщо інакше не передбачено умовами ТП на який здійснюється заміна.
- заміна поточного ТП на ТП з більшою ціною є безкоштовною.
- заміна акційних ТП відбувається згідно з умовами користування цими ТП.
4.4.6 На повторне надання Послуги після оплати заборгованості та робіт з повторного підключення до Мережі .
4.4.7 Призупинити отримання Послуг загальним терміном не довше ніж на 2 календарних місяці протягом кожного року, письмово попередивши про це Оператора шляхом написання відповідної заяви не пізніше ніж в останній робочий день поточного місяця. Призупинення Послуг буде здійснено з 1 числа наступного місяця. За період, на який послуга була призупинена, Оператор не стягує абонентської плати.
4.4.8 Переустановлювати самостійно програмне забезпечення для роботи з Мережею і переносити його на інші комп'ютери.
4.4.9 Абонент має право на перенесення точки підключення на іншу адресу за умови того, що нова адреса знаходиться у зоні покриття Мережі Оператора. У такому випадку Абонент здійснює оплату за перенесення точки підключення, розмір якої визначається відповідно до встановлених Оператором розцінок.
4.4.10 Відмовитися від розсилки на свою адресу повідомлень, пов'язаних з наданням Послуг Оператором за цим Договором, а також повідомлення рекламного або інформаційного характеру, що стосуються проведення Оператором різних акцій і заходів, шляхом подання письмової заяви Оператору.
4.4.11 Подавати заяви та скарги щодо Послуг. Заяви чи скарги подаються в письмовому вигляді у відділ обслуговування абонентів, де реєструються та розглядаються уповноваженими особами Оператора у строки визначені законодавством.
4.4.12 Абонент може оскаржити дії Оператора до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (м. Київ, вул. Хрещатик, 22, т. 044 278-97-93) та до Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів та згідно чинного Законодавства України. Порядок і терміни розгляду заяв та скарг Оператором відбувається згідно з Законами України «Про звернення громадян» та «Про захист прав споживачів».
4.4.13 Не погодитися зі зміною цін на Послуги згідно з п. 4.3.1. Договору, письмово повідомивши про це Оператора протягом не більш ніж трьох робочих днів із дати отримання повідомлення від Оператора про такі зміни. У цьому випадку строк цього Договору припиняється із дня введення нових цін та Тарифних планів на Послуги. Якщо на протязі десяти календарних днів Абонент не повідомив Оператора про свою незгоду з новими Тарифними планами на надання Послуг за цим Договором, то Абонент вважається таким, що згідний із новими Тарифними планами, і взаєморозрахунки за цим Договором проводяться на підставі нових Тарифних планів.

5. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1 Повний перелік Послуг, надання яких можливо за цим Договором, та їх вартість визначені у Особистому кабінеті Абонента та на веб-сайті airbites.net.ua.
5.2 Оплата Послуг Оператора здійснюється Абонентом завчасно, до першого числа місяця, за який планується оплата.
5.3 Дата фактичного надходження коштів від Абонента на Особовий рахунок є моментом оплати та початку надання Послуг.
5.4 Особовий рахунок Абонента ведеться у національній валюті України - гривні.
5.5 Інформація про здійснені Абонентом платежі, а також про вид, обсяг і вартість наданих Абонентові Послуг зазначаються в Особистому кабінеті Абонента який знаходиться на веб-сайті Оператора за адресою airbites.net.ua.
5.6 Абонент повинен оплати вартість підключення згідно обраного ним Тарифного плану.
5.7 Одержання Оператором платежу від Абонента відображається на його Особовому рахунку збільшенням балансу. Надання Послуги Абонентові відображається на його Особовому рахунку зменшенням балансу на вартість наданих Оператором Послуг.
5.8 Абонент зобов'язаний самостійно проводити платежі за цим Договором таким чином, щоб баланс його Особового рахунку залишався позитивним у будь-який момент дії цього Договору.
5.9 Оператор може відмовити Абоненту у наданні Послуги у випадку наявності в Абонента заборгованості перед Оператором.
5.10 Перелік та опис способів здійснення платежів Абонентом наведені на веб-сайті Оператора airbites.net.ua.
5.11 Безготівкові платежі Абонента враховуються на Особовому рахунку тільки після отримання виписки з банку про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Оператора.

6. СТРОК ДІЇ, ЗМІНА Й РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1 Договір укладається на невизначений термін, набуває чинності з моменту його укладення та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
6.2 Договір може бути розірваним у будь-який час за взаємною згодою Сторін.
6.3 Оператор має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір з попереднім повідомленням Абонента за 15 (п’ятнадцять) днів до моменту його розірвання.
6.4. Абонент має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір з попереднім письмовим повідомленням Оператора за 15 (п’ятнадцять) днів до моменту його розірвання, з зазначенням причин розірвання за умови відсутності заборгованості Абонента перед Оператором (баланс Особового рахунка Абонента не є негативний).
6.5 Абонент зобов’язаний здійснити оплату усіх Послуг, наданих Оператором за цим Договором, до дати припинення дії цього Договору.
6.6 Оператор може змінювати умови цього Договору з попереднім повідомленням Абонента не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до впровадження змін шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п. 4.2.5 цього Договору, або іншим доступним для Оператора способом. Використання та/або оплата Абонентом Послуг після опублікованого строку набрання змінами чинності є незаперечним фактом прийняття Абонентом усіх внесених Оператором змін (акцепт змін). Датою прийняття усіх внесених Оператором змін у Договір є дата оплати Послуг, що була зроблена Абонентом після публікації Оператором змін у джерелах, зазначених у п. 4.2.5 цього Договору. Абонент може розірвати цей Договір у випадку незгоди прийняти запропоновані Оператором зміни до цього Договору, попередньо письмово повідомивши Оператора про це за 10 (десять) днів до бажаної дати розірвання цього Договору.
6.7 Оператор має право відмовитись від виконання зобов'язань за цим Договором, не відшкодовуючи при цьому збитки, які можуть виникнути у зв'язку з припиненням Договору, у випадках невиконання Абонентом умов цього Договору, використання Послуг для будь-яких незаконних цілей, а також отримання Послуги незаконним способом. У цьому випадку Абонент зобов’язаний протягом 7 (семи) календарних днів з моменту розірвання цього Договору компенсувати заподіяні Оператору збитки, а також повністю погасити наявну заборгованість перед Оператором, здійснивши платежі на користь Оператора таким чином, щоб підсумковий баланс Особового рахунку Абонента став позитивним.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно діючого законодавства України.
7.2 Оператор не несе відповідальності:
7.2.1 За зміст інформації, яка отримується, передається або зберігається Абонентом, а також за її якість, що була ним отримана.
7.2.2 За працездатність, доступ і якість роботи ресурсів Мережі і Мережі Інтернет. Оператор повинен намагатися поліпшувати якість роботи таких ресурсів зі свого боку.
7.2.3 За будь-які пошкодження, які були спричинені Абонентові, внаслідок використання Мережі Інтернет, у тому числі втрату даних у результаті затримок, непостачання, помилкової адресації або переривання Послуг.
7.2.4 За будь-який збиток Абонентові від несанкціонованого доступу до даних Абонента третіми особами на ділянках каналів зв'язку. Абонент самостійно встановлює зі свого боку захисні механізми і засоби для забезпечення безпеки власних даних від несанкціонованого доступу з локальної Мережі і Мережі Інтернет.
7.2.5 За будь-який збиток, нанесений Абонентові, у результаті дій нездоланної сили: затоплення, урагани, грози та інше.
7.2.6 За погіршення якості Послуг, перебої у роботі, що виникли внаслідок причин, що знаходяться поза межами контролю Оператора.
7.2.7 За помилки і несправності програмного забезпечення Абонента, які можуть виникнути під час його роботи і доступу до Мережі Інтернет.
7.2.8 Перед третіми особами, якщо їм буде спричинений збиток, пов'язаний з використанням Послуг Оператора, що надаються Абонентові, як те: комп'ютерне шахрайство (шпигунство, злом), несанкціонований доступ до матеріалів та інше.
7.2.9 Оператор не несе відповідальності за збитки, що були спричинені третім особам, при підключенні та наданні доступу до Мережі, якщо такі збитки були спричинені у зв’язку з тим, що представники Оператора не знали і не могли знати про можливості настання подій, що спричинили такі збитки, та/чи користувалися для виконання своїх зобов’язань за цим Договором інформацією, обладнанням тощо, які були надані представниками Абонента або Абонентом безпосередньо.
7.2.10 Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за шкоду, що була спричинена Абоненту третіми особами, за якість Послуги із доступу до Мережі Інтернет, якщо це залежить від третіх осіб та сторонніх організацій.
7.2.11 Невиконання Абонентом своїх зобов'язань може бути підставою для одностороннього розірвання Договору Оператором з таким Абонентом. Подібні дії не звільняють Абонента від сплати боргу.
7.3 Відповідальність Абонента:
7.3.1 Абонент несе відповідальність за усі дії, зроблені під час користування Послугами, а також за їх наслідки.
7.3.2 Абонент несе відповідальність за будь-які (у тому числі несанкціоновані) дії третіх осіб, що мали місце при використанні авторизаційних даних Абонента, а також за їх наслідки.
7.3.3 Абонент несе відповідальність за збереження Обладнання Оператора, встановленого у квартирі Абонента чи іншому приміщенні, а також встановленого на вимогу Абонента у рамках надання Послуг.
7.3.4 У разі припинення дії цього Договору або припинення надання Абоненту окремих Послуг, які тягнуть за собою припинення користування Обладнанням, що встановлюється у приміщенні Абонента у рамках наданих Послуг, Абонент зобов'язаний повернути встановлене в його квартирі Обладнання у справному стані у строк не пізніше 10 (десяти) днів з дати припинення дії цього договору або припинення надання відповідної Послуги.
7.3.5 У разі пошкодження Обладнання Оператора або не повернення Обладнання у передбачений строк, Абонент відшкодовує повну вартість цього Обладнання протягом 10 (десяти) днів після отримання відповідної вимоги Оператора або закінчення строку для повернення устаткування. Оператор у зазначеному випадку має право списати вартість Устаткування з Особового рахунку Абонента для компенсації збитків Оператора.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності у випадку настання обставин непереборної сили. Під непереборною силою маються на увазі надзвичайні або невідворотні зовнішні події, які неможливо передбачити та запобігти, а саме: війна або воєнні дії, стихійні природні нещастя (землетруси, повені, зсуви, цунамі), пожежі, катастрофи, аварії та інші події, які безпосередньо перешкоджають, унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань, або призводять до псування (втрати) майна, безпосередньо пов’язаного з виконанням цього Договору.
8.2. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо доведуть, що це порушення сталося внаслідок випадку (у тому числі викрадення, пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд тощо). Не вважається випадком: недодержання своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов’язання, відсутність у боржника необхідних коштів.
8.3. Сторони домовилися: обставинами форс–мажору за цим Договором додатково визнаються також наступні події: набуття чинності актами органів державної влади, що безпосередньо впливають на виконання своїх обов’язків Сторонами.
8.4. Сторона, що потрапила під вплив форс–мажорних обставин, зазначених у пунктах 8.1–8.3 цього Договору, і як наслідок не виконує зобов’язання згідно із цим Договором, повинна терміново (не пізніше 5 (п’яти) календарних днів із моменту настання таких обставин) повідомити про це іншу Сторону шляхом надсилання рекомендованого листа й надавши відповідні докази. Несвоєчасне повідомлення про форс–мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права на звільнення від виконання договірних зобов’язань.

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1 Прийняттям цього Договору Абонент надає дозвіл на використання приміщень загального користування, опірних конструкцій будинку, механічного, електричного та іншого обладнання за межами або всередині квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку.
9.2 У випадку виникнення не врегульованих претензій між Сторонами, кожна з них може захищати свої порушені права у порядку, встановленому положеннями діючого законодавства України.
9.3 Оператор надає Послуги та виконує інші обов'язки за цим Договором особисто або із залученням третіх осіб.
9.4 Дії, пов'язані з реєстрацією/перереєстрацією Абонента, прийомом платежів від Абонента, консультаційно-довідковим обслуговуванням, наданням доступу до Особового рахунку, здійснюються безпосередньо Оператором або уповноваженими Представниками, або Партнерами, що діють від імені Оператора на підставі відповідного Договору з Оператором.
9.5 Умови цього Договору дійсні для всіх Абонентів. Зміна умов Договору відносно окремого Абонента (додаткова відповідальність Оператора за якість Послуг, додаткові Послуги для Абонента та ін.) повинні бути оформлені письмово у вигляді окремих договорів або додаткових угод до цього Договору.
9.6. З метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р. Абонент надає свою згоду на обробку Оператором його персональних даних.
9.6.1. Оператор зобов'язується обробляти персональні дані Абонента в суворій відповідності до вимог чинного законодавства України про захист персональних даних. Права Абонента по відношенню до його персональних даних визначені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
9.6.2. Абонент погоджується з тим, що Оператор має право використовувати та обробляти його персональні дані відповідно до вимог чинного законодавства України та в рамках надаваних послуг за цим Договором.
9.6.3. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснений шляхом направлення Абонентом відповідного розпорядження в простій письмовій формі за адресою оператора. При цьому Абонент згодний з тим, що таке відкликання може спричинити відмову з боку Оператора в наданні Послуг, в результаті неможливості їх виконання без зазначених даних.
9.6.4. Абонент погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані державним органам у випадках передбачених чинним законодавством України.
9.7 Невиконання Оператором будь-якого пункту цього Договору не означає відмови від виконання цього пункту у подальшому.
9.8 Абонент особисто використовує Послуги, надані Оператором. Передача або надання Абонентом цих Послуг третім особам допускається винятково на підставі окремих письмових угод між Абонентом та Оператором, що є невід’ємними частинами цього Договору.
9.9 Суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з виконання цього Договору вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їхнього врегулювання Сторони звертаються до суду відповідно до діючого законодавства України.
9.10 Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів Сторін, зміни їх установчих документів, включаючи, але не обмежуючись, зміною власника, організаційно-правової форми та інше. У випадку зміни реквізитів Сторони зобов'язані у місячний строк повідомити про це один одного.

10. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

ТОВ «ЕЙБІ УКРАЇНА»
79066, м. Львів, вул. Сихівська, 2/39
Код ЄДРПОУ 34306833
П/р 26006001310825
в АТ «ОТП БАНК» м. Київ
МФО 300528
Львів (032) 2450245; Івано-Франківськ (0342) 724949; Хмельницький (0382) 701010; Рівне (0362) 649191; Луцьк (0332) 772777

Генеральний директор: Хван Альберт В’ячеславович

Увага! Вищевказані реквізити не являються реквізитами для оплати послуг! Для оплати послуг провайдера Ви можете скористатись послугою "Друк квитанції" на сторінці оплати або ж оплатити банківською картою, в терміналі чи за допомогою WebMoney.
В даний момент договір доступний лише для ознайомлення і Ви не зможете прийняти чи відмовитись від його умов.
Відповідні дії доступні лише у випадку, коли система сама проінформує Вас про це.